I.                    Definicje

1.       Administrator: Tomasz Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KIORE Tomasz Skoczylas z siedzibą w Swarzędzu, 62-020, ul. Sikorskiego 13 NIP: PL7842111873, REGON: 634235809.

2.       Użytkownik: każdy podmiot korzystający ze strony internetowej martomteam.com

II.                  Administrator danych osobowych

1.       Właścicielem sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Tomasz Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KIORE Tomasz Skoczylas z siedzibą w Swarzędzu, 62-020, ul. Sikorskiego 13 NIP: PL7842111873, REGON: 634235809.

2.       Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/

III.                 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

1.       Gromadzone dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia i obsługi konta Użytkownika, ustalania preferencji dotyczących produktów, wysyłania materiałów promocyjnych i marketingowych oraz realizacji przepisów prawa.

2.       Zakładając konto w naszym Sklepie Internetowym oraz składając zamówienie Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe niezbędne do jego realizacji  (imię, nazwisko, adres miejsca dostawy, adres e-mail, numer kontaktowy). Poprzez niniejsze czynności dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w sposób niezbędny do zapewnienia prawidłowego wykonania zawartej umowy.

3.       Podczas korzystania ze Strony Internetowej sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego

4.       Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

IV.                Odbiorcy danych osobowych

1.       Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla administratora)

2.       Dane osobowe Użytkownika Administrator może udostępniać :

a.       pracownikom zatrudnionym u Administratora, którym powierzono do wykonania określone czynności w ramach zawartej  umowy;

b.       osobie fizycznej lub prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która świadczy usługi rachunkowo – księgowe na rzecz Administratora;

c.       dostawcom usług, z których korzysta strona internetowa w szczególności usług informatycznych, operatorom logistycznym i firmom kurierskim, systemom płatności.

3.       Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

V.                  Okres przechowywania danych osobowych

1.       Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Jeśli Użytkownik zdecyduje się założyć konto na Stronie Internetowej dane takie jak imię, nazwisko, adres dostawy, numer kontaktowy, adres e-mail będą przechowywanie dopóty dopóki Użytkownik nie usunie konta. Niezależnie od powyższego dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń. 

VI.                Prawa osoby, której dane dotyczą

1.       W każdej chwili Użytkownik ma prawo do wniesienia   sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.       Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3.       W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie zawartej umowy i może spowodować jej wypowiedzenie przez Administratora.

4.       Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a.       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b.       sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c.       żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d.       przenoszenia danych,

e.       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

VII.              Pliki cookies

1.       Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.       Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3.       Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4.       Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5.       W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

·         Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

·         Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

·         Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

·         Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

·         Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

VIII.            Logi serwera

1.    Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2.    Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

3.    Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

4.    Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

5.    Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

6.    Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

IX.                Postanowienia końcowe

1.       Poprzez przystąpienie do korzystania ze Strony internetowej Użytkownik wyraża automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

2.       Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem 7 dni.3.       Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres e-mailowy: bok@martomteam.com 4.       Data ostatniej modyfikacji 05.05.2021